Vedtekter

Vedtekter, Rogaland Pelsdyrfôrlag SA

Pr. 18. april 2013 

 

pdf icon small Last ned vedtektene (PDF, 100 kb)

 

Reviderte vedtekter ved omdannelse fra AL til SA som selskapsform:

  • Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22. august 2012.
  • Endring i § 8 – 2. avsnitt på årsmøtet 18. april 2013.


§ 1 Firma
Rogaland Pelsdyrfôrlag SA (RP) er et samvirkeforetak. Virksomheten holder til i Sirevåg, Hå kommune.

§ 2 Formål
Rogaland Pelsdyrfôrlag SA sitt formål er på en helhetlig måte å fremme de økonomiske interessene til medlemmene på kort og lang sikt ved produksjon og salg av ferdigfôr, salg av utstyr og tjenester samt utførelse av oppgaver som ansees viktig for næringen.

Rogaland Pelsdyrfôrlag SA kan og ved innskudd eller på annen måte delta i andre foretak eller annen virksomhet, gjennom datterselskap og tilknyttede selskaper, som årsmøtet eller styret gjør vedtak om.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i Rogaland Pelsdyrfôrlag SA er åpent for alle som driver med sertifisert pelsdyroppdrett underlagt Norges Pelsdyralslag og støtter Rogaland Pelsdyrfôrlag SA sitt formål. Både fysiske og juridiske personer med eget organisasjonsnummer kan tegne medlemskap, unntatt foretak som opptrer på vegne av andre medlemmer.

Styret fastsetter nærmere retningslinjer for medlemskap. Søknad om medlemskap avgjøres av styret eller den styret bemyndiger.

Medlemmene er andelseiere i Rogaland Pelsdyrfôrlag SA med hver sin andel på kr. 5.000,-. Nye medlemmer betaler andelsinnskuddet kontant ved innmelding.

Andelskapitalen blir ikke forrentet.

Rogaland Pelsdyrfôrlag SA fører medlemsprotokoll.

Medlemskapet kan ikke overdras. Ved utmelding blir innbetalt innskudd utbetalt såframt andelskapitalen er i behold.

Styret kan frata medlemskapet for medlemmer som motarbeider foretaket sitt formål. Før avgjørelse om dette fattes skal vedkommende varsles og har da en frist på innen 1 måned til skriftlig å redegjøre for sin handlemåte.

§ 4 Disponering av årsoverskudd
Årsoverskuddet kan disponeres til egenkapital, etterbetaling, avsetning til etterbetalingsfond, medlemskapitalkonti og forrentning på medlemskapitalkonti. Eventuell disponering av årsoverskuddet som etterbetaling og avsetning til medlemskapitalkonti foretas i forhold til den samhandel medlemmene har hatt med foretaket.

§ 5 Medlemmene sine plikter
Ved innmelding godtar medlemmene Rogaland Pelsdyrfôrlag SA sine vedtekter slik de er og slik de måtte bli ved vedtektsendringer. For at Rogaland Pelsdyrfôrlag SA best mulig skal kunne oppfylle § 2 i vedtektene, er det medlemmet sitt ansvar å bruke Rogaland Pelsdyrfôrlag SA som leverandør av varer og tjenester i egen virksomhet.

Medlemmene plikter å holde all mink og rev forsikret.

Medlemmene har ikke rett til å kreve erstatning av fôrlaget for tap av mink eller rev som skyldes at fôret lider av en feil, mangel eller skadevoldende egenskaper. Dette gjelder likevel ikke dersom fôrlaget har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

Medlemmene plikter å melde fra til fôrlaget dersom det oppstår sykdom eller mistanke om sykdom i farmen.

§ 6 Utmelding
Utmelding skal skje skriftlig.

Utmeldt medlem har krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd så framt andelskapitalen er i behold og ethvert mellomværende med foretaket er gjort opp.

Utmeldt medlem har ikke krav på øvrig formue i foretaket eller  mulige etterbetalinger fra foretaket.

§ 7 Stemmerett og Valgbarhet
Stemmerett på årsmøtet har de medlemmer som har kjøpt ferdigfôr fra foretaket fram til den 31. desember foregående år.

Medlemmer som ikke har kjøpt fôr forgående år, regnes som passivt medlem og har ikke stemmerett ved årsmøter.

Alle medlemmer som er fôrkunder i foretaket kan velges til tillitsverv i Rogaland Pelsdyrfôrlag SA, men har rett til å nekte gjenvalg for en ny valgperiode.

Tillitsvalgte plikter å holde taushet om saker de får innsyn i dersom det kan skade Rogaland Pelsdyrfôrlag SA, medlemmer eller ansatte at opplysningene kommer ut.

§ 8 Årsmøtet
Årsmøtet er Rogaland Pelsdyrfôrlag SA sin øverste beslutningsenhet. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har de som var medlemmer 31. desember det forgående år i tråd med § 7.

Styreleder og daglig leder skal være til stede på årsmøtet. Ved gyldig forfall skal styrets nestleder/styremedlemmer møte i stedet.

Ordinært årsmøtet skal avholdes en gang i året, innen utgangen av april. Tid og sted fastsettes av styret.

Ekstraordinært årsmøte holdes når minst 3 av styremedlemmene finner det nødvendig eller 1/10 av medlemmene skriftlig forlanger det. Ekstraordinært årsmøte innkalles snarest og senest 1 måned etter at krav er framsatt og behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen. Reglene for det ekstraordinære årsmøtet er de samme som for det ordinære årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp til avgjørelse på ordinært årsmøtet må være innkommet til styret innen 31. januar.

Møteleder for årsmøtet sender skriftlig innkalling med 14 dagers varsel. Saksliste skal legges ved og til ordinært årsmøte årsmelding og regnskap samt valgkomiteens innstilling.

Vedtak i saker fattes med simpelt flertall om ikke annet framgår av disse vedtektene.

Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.

Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.  Møteleder har plikt til å holde seg underrettet om Rogaland Pelsdyrfôrlag SA sin drift og virksomhet og skal i den anledning få de opplysninger om styret sine vedtak mv. som han ber om.

Hver møtende andelseier har en stemme. Stemmegivning kan foregå med skriftlig fullmakt. Ingen kan likevel stemme med mer enn en fullmakt.

§ 9 Årsmøtets oppgaver
På det ordinære årsmøtet behandles disse sakene:

$11.      Godkjenning av innkalling, saksliste og de som møter med fullmakt. Valg av referent.

$12.      Valg av to personer til å skrive under møteboken sammen med møteleder

$13.      Årsmelding

$14.      Årsregnskap og vedtak om disponering av årsresultat som er foreslått av styret.

$15.      Valg

$1a.      Valg av styreleder for 1 år

$1b.      Valg av styremedlemmer for 2 år

$1c.       Valg av nestleder i styret blant styremedlemmene for 1 år

$1d.      Valg av 3 varamedlemmer til styret i nummerorden for 1 år

$1e.      Valg av kontrollkomité for 3 år

$1f.        Valg av 1 varamedlem for 1 år

$1g.      Valg av leder i kontrollkomiteen blant medlemmene for 1 år

$1h.      Valg av møteleder og vara møteleder for 1 år

$1i.        Valg av valgkomité med personlige varamedlemmer for 3 år

$1j.        Valg av leder i valgkomiteen blant medlemmene for 1 år

$1k.       Valg av medlemmer til eventuelle komiteer og utvalg

$16.      Tilsetting, etter innstilling fra kontrollkomiteen, av en statsautorisert revisor som er ansvarlig for revisjonsarbeidet. Den tilsatte revisor tjenestegjør til annen revisor er tilsatt.

$17.      Fastsetting av godtgjørelse til tillitsvalgte

$18.      Andre saker som er nevnt i innkallingen

$19.      Eventuelt

Valg på årsmøtet:

Møteleder leder valgene

Valg av leder, medlemmer og nestleder til styret, møteleder og varamøteleder til årsmøtet, medlemmer, leder og nestleder til kontrollkomiteen skal være skriftlige om ikke årsmøtet enstemmig gjør et annet vedtak.

For å bli valgt ved første gangs stemmegivning må kandidaten få mer enn halvparten av stemmene. Oppnår ingen av kandidatene dette blir det skriftlige omvalg etter at den med færrest stemmer er trukket ut.

Oppnår fremdeles ingen over halvparten av stemmene foretas det skriftlige omvalg mellom de to som har flest stemmer. Blir stemmetallet da likt skal valget avgjøres ved loddtrekning på årsmøtet.

Tillitsvalgte som er på valg i årsmøtet skal gi skriftlig beskjed om de mottar gjenvalg eller ikke til RP, eller direkte til leder i valgkomiteen innen utgangen av desember måned.

§ 10 Styret
Rogaland Pelsdyrfôrlag SA blir ledet av et styre bestående av 5 personer.

Et styremedlem trenger ikke være medlem i Rogaland Pelsdyrfôrlag SA. Forutsetningen er at vedkommende kan tilføre Rogaland Pelsdyrfôrlag SA verdifulle impulser og vil arbeide for laget sitt formål.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styremøtene og har forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styreleder velges for 1 år om gangen

Styremedlemmene velges for 2 år om gangen.

Nestleder blir valgt blant styrets medlemmer for 1 år om gangen.

Varamedlemmer blir valgt i nummerorden for 1 år om gangen.

§ 11 Styret sine oppgaver
Styret sammenkalles av lederen så ofte denne finner det nødvendig eller når 3 av styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer, deriblant leder eller nestleder er tilstede og vedtakene er enstemmige.

Styret skal lede RP og forvalte dets anliggende i overensstemmelse med vedtektene og årsmøtets vedtak, sørge for at foretaket er tilfredsstillende organisert.

Styret plikter å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende intern kontroll og at regnskap legges fram i rett tid.

Styret skal forberede og gi innstilling til årsmøtet i alle saker som det skal fattes vedtak i, unntatt saker under valg- og kontrollkomiteen.

Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn og vilkår.

RP binder seg rettslig ved felles underskrift av styreleder eller nestleder og daglig leder.

Styret kan meddele prokura.

Det føres møtebok som underskrives av de møtende. Medlemmer som er uenige i

vedtak som fattes, har rett til å få sitt syn protokollført.

§ 12 Kontrollkomité
Årsmøtet velger en kontrollkomité på 3 medlemmer med varamedlem. Valgene gjelder for 3 år. Leder velges hvert år, varamedlemmene for 1 år. Komiteen møter på årsmøtet.

Instruks blir fastsatt av årsmøtet og er tatt inn som vedlegg nr. 1.

§ 13 Valgkomité
Rogaland Pelsdyrfôrlag SA har en valgkomité på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Valgene gjelder for 3 år. Leder blir valgt hvert år. Medlemmene kan gjenvelges for 1 periode.

Valgkomiteens innstilling på kandidater må foreligge i så god tid før årsmøtet at innstillingen kan sendes medlemmene senest 14 dager før møtet. 

Instruks blir fastsatt av årsmøtet og er tatt inn som vedlegg 2.

§ 14 Forholdet til datterselskaper
Styret i RP sine datterselskaper skal gi styret i morselskapet opplysninger som trengs for å kunne vurdere stilling og resultat av virksomheten i datterselskap.

Rogaland Pelsdyrfôrlag SA er representert som eier i generalforsamling i datterselskap med de personer som til enhver tid har signatur. De som har signatur kan delegere fullmakt fra sak til sak.

§ 15 Tvistemål
Oppstår det tvist mellom Rogaland Pelsdyrfôrlag SA og noen av medlemmene om forståelsen og gjennomføring av disse vedtektene blir tvisten avgjort med bindende virkning av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Hver av partene oppnevner 1 medlem, mens lederen blir oppnevnt av Jæren Tingrett. Har en av partene etter 14 dagers varsel ikke oppnevnt voldgiftsmann, oppnevner Tingretten voldgiftsmann for han.

§ 16 Endring i vedtektene
Endringer i vedtektene skal gjøres i årsmøte. Det skal stå i innkallingen hva framlegget til vedtektsendring går ut på.

Forslag til vedtektsendringer må sendes skriftlig til styret senest 3 måneder før årsmøtet avholdes.

For gyldig vedtak kreves det 2/3 flertall av de stemmene som er gitt.

§ 17 Oppløsning
Vedtak om oppløsning kan avgjøres i årsmøte.

Til gyldig vedtak kreves det 2/3 flertall av tilstedeværende medlemmer og at de som har stemt for forslaget utgjør 2/3 av det samlede antall stemmeberettigete medlemmer, eller at vedtaket blir gjentatt med 2/3 flertall i et nytt årsmøte som avholdes innen 2 måneder etter første gangs behandling..

Ved oppløsning velger årsmøtet et avviklingsstyre.

Eventuelt gjenværende formue, etter at all gjeld er dekket og andelsinnskuddet tilbakebetalt, blir å fordele på de som er medlemmer på oppløsningstidspunktet og da i forhold til deres samlede kjøp fra Rogaland Pelsdyrfôrlag SA de siste 10 år.

Avviklingsstyret fastsetter nærmere retningslinjer for utbetalingen

 

VEDLEGG NR. 1

INNSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN
$11.      Kontrollkomiteen velges av årsmøtet og er årsmøtet sitt kontrollorgan i Rogaland Pelsdyrfôrlag SA (RP). Det er 3 medlemmer i kontrollkomiteen.

$12.      Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med RP sin virksomhet og forvaltning av verdier. Det innebærer blant annet å kontrollere at foretaket følger lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak som organer i foretaket har gjort. Komiteen kan ta opp alle forhold i virksomheten til behandling.

$13.      Kontrollkomiteen skal føre tilsvarende tilsyn med virksomheten i datterselskap.

$14.      Kontrollkomiteen kan kreve å få lagt fram de protokoller og dokumenter som er nødvendige for å utføre vervet. Tillitsvalgte og ansatte skal gi de opplysninger som er nødvendige for arbeidet i kontrollkomiteen.

$15.      Kontrollkomiteen skal ha tilgang til styreprotokoller og revisjonsprotokoller straks de foreligger.

$16.      Kontrollkomiteen skal føre møtebok. Kopi av referat går til møteleder for årsmøtet, styreleder, daglig leder og revisor.

$17.      Dersom kontrollkomiteen har noe å utsette på driften, på den måten virksomheten blir ledet, på regnskapene, på enkelt disposisjoner eller annet, skal møtelederen for årsmøtet få melding om dette, med kopi som blir sendt til revisor, styreleder og daglig leder.

$18.      Kontrollkomiteen skal gi skriftlig melding til årsmøtet om det arbeidet den har gjort, si sin mening om regnskap og årsmelding. Kontrollkomiteen kan i sin melding også kommentere spesielle saker/forhold, dersom komiteen finner grunn til det.

$19.      Årsmøtet kan gi kontrollkomiteen særskilte pålegg eller oppdrag utenom det som er nevnt ovenfor.

$110.  Medlemmene i kontrollkomiteen har taushetsplikt med alt de får kjennskap til i RP. Dersom et medlem av kontrollkomiteen bryter taushetsplikten kan årsmøtet frata vervet fra medlemmet og velge nytt.

 

VEDLEGG NR. 2

INNSTRUKS FOR VALGKOMITEEN
$11.      Valgkomiteen blir valgt av årsmøtet. Valgkomiteens mandat går fram av Rogaland Pelsdyrfôrlag SA sine vedtekter § 9.

$12.      Valgkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet for valg etter § 9, pkt. 5, unntatt i og j. Valgkomiteen bør også gi sin innstilling til andre valg som skal gjøres på saklisten for årsmøtet. For valg til styret, møteleder for årsmøte og kontrollkomiteen, skal kandidatene spørres om de vil påta seg eventuelle tillitsverv. Kandidater til viktige verv kan valgkomiteen kalle inn til samtale.

$13.      Valgkomiteen skal hvert år komme med forslag til årsmøtet om godtgjørelse til tillitsvalgte.

$14.      Valgkomiteen blir innkalt til møte, med saksliste, av daglig leder eller den han gir fullmakt. Valgkomiteen sin innstilling bør foreligge og sendes til medlemmene minst 14 dager før årsmøtet. Når valgkomiteen har gitt sin innstilling kan den ikke endres uten i spørsmål som gjelder valgbarhet. Tilleggsinnstillinger kan gis når årsmøtet ber om det.

$15.      Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede.

$16.      Ved forslag om styremedlemmer skal valgkomiteen legge vekt på kompetanse, kjønnsfordeling og geografisk fordeling.

$17.      Valgkomiteen gir innstilling om 1 kandidat til hvert tillitsverv, men skal ved dissens i komiteen føre opp alle de foreslåtte kandidatene med oppgitt stemmetall. Alle som møter som medlem i valgkomiteen har plikt til å stemme på en av de foreslåtte kandidatene for hvert valg.

$18.      Lederen for valgkomiteen legger fram innstillingene for årsmøtet. Ved dissens kan og en representant for mindretallet i komiteen gi deres begrunnelse til årsmøtet.

 

pdf icon small Last ned vedtektene (PDF, 100 kb)

 

Kontakt oss

Rogaland Pelsdyrfôrlag
Oddane 2
4364 Sirevåg

Tlf. 51 79 86 50

post@rogpels.no

www.rogpels.no

Her finner du oss